საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
|
|
|
|
CCNA
კურსში განხილული საკითხები

კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან Cisco–ს მოწყობილობების (მარშრუტიზატორების, კომუტატორების) არქიტექტურას, მათი ინსტალაციისა და კონფიგურაციის ბაზურ საკითხებს, კომპიუტერული ქსელის მუშაობის პრინციპებს, მასში მიმდინარე პროცესებს და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი სერვისის. პროტოკოლისა და პროგრამის ფუნქციონირების საკითხებს.

კურსი შედგება 4 ნაწილისგან:

  1. კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები
  2. მარშრუტიზაცია და მარშრუტიზაციის პროტოკოლები
  3. კომუტაცია ლოკალურ ქსელებში და უკაბელო კავშირი
  4. მოშორებული ქსელების ჩართვის ტექნოლოგიები

პირველი ნაწილი მოიცავს კომპიუტერული ქსელების საფუძვლების ძირითად თეორიულ საკითებს. როგორიცაა: ქსელის აგებულების OSI და TCP/IP მოდელები, მათი შემადგენელი დონეების შესაბამისი პროტოკოლების დეტალური აღწერა. მოცემულ ნაწილში განხილული იქნება ისეთი პროტოკოლები, როგორიცაა: HTTP, DNS, DHCP, TCP, UDP, IPv4, Ethernet და სხვა; ასევე სტუდენტები შეისწავლიან ლოკალურ ქსელებში სხვადასხვა მოწყობილობების დამისამართების პრინციპებს, მოწყობილობების მომზადებას ქსელში ჩასართავად და კაბელების ინსტალაციას.

მეორე ნაწილში განხილულია კომპიუტერულ ქსელებში პაკეტების მარშრუტიზაციის პრინციპები და მარშრუტიზატორების დანიშნულება პაკეტების გადაგზავნის თვალსაზრისით. სტუდენტები ასევე შეისწავლიან სტატიკურ მარშრუტიზაციას და მარშრუტიზაციის სხვადასხვა პროტოკოლებს, რომლებიც გამოიყენება თანამედროვე კომპიუტერულ ქსელებში. მათ შორის: Routing Information Protocol (RIP), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) და Open Shortest Path First (OSPF).

მესამე ნაწილი მოიცავს ლოკალურ ქსელებში კომუტაციის საკითხებს, რომლებიც შეეხება კომუტატორის დანიშნულებასა და ფუნქციონირებას, ლოკალური ქსელის ლოგიკურ ქვექსელებად დაყოფას (VLAN), კომუტატორებს შორის შეერთების სხვადასხვა პროტოკოლების კონფიგურაციას (802.1Q, ISL) და სხვა მნიშვნელოვან პროტოკოლებს (VTP, STP და სხვა).

მეოთხე ნაწილი ძირითადად ეხება გეოგრაფიულად მოშორებული ქსელების ერთმანეთთან დაკავშირების ტექნოლოგიების განხილვას და ასევე სხვადასხვა უსაფრთხოების საკითხების შესწავლას. მოცემულ ნაწილში განხილული იქნება შემდეგი ტექნოლოგიები: HDLC, PPP, Frame-Relay, Access Control Lists (ACL), Network Address Translation (NAT), DHCP, IPv6, VPN.