საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
|
|
|
|
CCNA
კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები

სასწავლო კურსში გამოყენებულია Cisco–ს ქსელური აკადემიის მიერ შემუშავებული ოფიციალური სასწავლო მასალა, რომელიც წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. მისი განახლება ხდება პერიოდულად, რათა მასში ასახული იყოს თანამედროვე კომპიუტერული ქსელების განვითარების ტენდენციები.

პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გაღრმავებისთვის და საშინაო დავალებების შესრულებისთვის სტუდენტებს ეძლევათ Cisco–ს აკადემიის მიერ შექმნილი სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის "Packet Tracer"–ის გამოყენების საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს კომპიუტერული ქსელების მოდელირებასა და სიმულაციას.

სასწავლო კურსის ლექციების 40% შედგება პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოებისგან, რომელთა მსვლელობისას სტუდენტებს ეძლევათ Cisco–ს მოწყობილობებთან მუშაობის საუკეთესო შესაძლებლობა, რაც დაეხმარება მათ თეორიული საკითხების უკეთ აღქმასა და გააზრებაში.