საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
კურსში განხილული საკითხები

კურსში განხილულია ისეთი სისტემები როგორებიცაა: HADOOP – HDFS, YARN; Ambari, Hive, Apache Spark, Hawq, Apache Slider, Apache Oozie, Zookeeper, Apache Falcon, Apache Ranger, Cluster Management and Monitoring, Security in Hadoop (Authentication, Authorization, Auditing, etc), Kerberos, Backup/Restore, GUI & CLI Tools, etc.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი ინფორმაცია:

 Understanding Hadoop
 • Why Big Data
 • Structured vs Semi-Structured vs Unstructured Data
 • Apache Hadoop, What is Hadoop (Libraries/Frameworks)?
 • Hadoop Design (Concepts)
 • Apache Software Framework
 • Data Management, Operations, Data Access, Integration and Security Frameworks
 • Version Compatibility and Interoperability
 • Hadoop Cluster Management Options
 • Puppet, Chef, Ansible and Others regarding Hadoop
 • Cluster GUI and CLI tools for Management

 Hadoop Installation
 • Hadoop Deployment Options
 • Hadoop Deployment Modes
 • Planning Hadoop Cluster and for Cluster Workload
 • Storage Calculation
 • Hardware for Master and Slave nodes
 • Network Design and Hardware Testing
 • OS Pre-configuration
 • Database configuration

 Apache Ambari
 • Apache Ambari and Cluster Architecture
 • Ambari Server Architecture
 • Web UI (Permissions, Privileges, Types, Create, Modify, etc)
 • Ambari User and Groups, Permissions
 • Local Users vs LDAP/AD Users
 • Configuration, Synchronization and Verification

 Hadoop Services
 • Core/Main Hadoop Configuration Files, Properties and Precedence
 • Configuration Management Options
 • Hadoop Services – Listing, Launching, Monitoring, Heat Maps, Maintenance Mode, Properties, Options, Configuration Core/Advanced, Setting Values, Configuration Revisions, Configuration History and Shifting Among Versions
 • REST API (Cluster Management, Advanced API Calls, etc)
 • Hadoop Memory Configuration (Calculations and Utility Usage)

 HDFS (Hadoop Distributed File System)
 • Hadoop and Storage
 • HDFS Architecture and Characteristics
 • How to Access HDFS
 • Namenode and Datanode
 • HDFS Superuser and File System (Permissions, Directories, Accounts)
 • HDFS Command Line (create, delete, permissions, .Trash, copy, moving, viewing, etc)
 • Ambari Files View, Browsing through Namenode UI, 
 • Java Native API and WebHDFS
 • HDFS ACL (Create, modify, delete, Masking, etc) and Quotas.
 • HDFS Architecture (Write/Read Operations, Block Creation, Block ID, Checksum, etc)
 • Data Replication, Block Placement, Block Management, Reporting and Data Integrity
 • Disk Management (fsimage, change log, checkpoints, etc)
 • Block or/and Disk or/and Datanode or/rack Rack Failure
 • HDFS Management and Monitoring Options and Tools (HDFS Health, Status, Usage)
 • HDFS Command Line (fsck, dfsadmin, blocks, corrupt blocks, mis-replicated blocks, etc)
 • HDFS Health, Status and Usage
 • HDFS Storage Design and Storage Types
 • Storage Preferences and Archive
 • Data Block Replica
 • HDFS Storage Policy Management and HDFS Mover
 • HDFS and NFS Gateway Architecture (Gateway Planning, Deployment, Testing)
 • HDFS Centralized Cache Usage, Operation and Configuration

 YARN – Yet Another Resource Negotiator
 • YARN Architecture, Operation and Resource Allocation
 • Resource Manager and Node Manager Operation
 • Application Master and Container Management
 • YARN UI Configuration and Monitoring
 • YARN Advanced Configuration
 • YARN Resource Manager UI and Application ID tracking
 • YARN Command Line (jar, classpath, application, node, yarns logs, rmadmin, curl)
 • YARN REST API
 • YARN Failure (Properties Check, Troubleshooting)
 • YARN Log Aggregation
 • Running simple YARN Applications
 • YARN and MapReduce, Hive, Pig
 • Resource Availability Calculation
 • Organizing Tree and Planning SLA (Single Queue, FIFO, etc)
 • Resource Reservation for Application
 • Creating and Managing of Resource Pools (Limits, Capacity Scheduling, etc)
 • Queue ACL, Queue Mappings, User Limit Configurations and Administration

 Node Management & Rack Awareness
 • Node Adding, Deletion, Replacing and Installation Work Nodes
 • Ambari Agents Installation, Configuration and Management
 • Rebalancing Cluster (GUI and CLI)
 • Decommissioning and Recommissioning
 • Start/Stop Cluster Components and Configuration Check 
 • Rack Awareness Benefits and Concept
 • Rack Awareness Configuration and Testing
 • Rack Awareness Command-Line Verification

 HDFS and YARN High Availability
 • Namenode HA (Active/Standby)
 • The Role of Zookeeper
 • JorunalNodes Management
 • HA configuration and Verification
 • ResourceManager HA (Active/Standby) Configuration

 Monitoring a Cluster
 • Ambari Metrics
 • Embedded and Distributed Mode
 • Ambari Widgets
 • Ambari Alerts (Configuration, Groups, SNMP, Email)

 Backup the Cluster
 • What to Backup and Why to Backup Big Data
 • HDFS Snapshots
 • Distributed Copy (DistCp)
 • Restoring Process
 • Apache Blueprints Deployment

 Hadoop Security
 • Authentication in Hadoop Explained (Hosts and Services)
 • Authentication Using Kerberos
 • How Kerberos Protocol Works and Kerberos Deep Dive
 • Planning and Enabling Kerberos Protocol on Most Components
 • Kerberos Client vs Keytab (Usage, Best Practices)
 • Authorization in Hadoop Explained
 • Authorization Using Apache Ranger
 • Apache Ranger Design, Planning and Installation
 • Apache Ranger Configuration (LDAP, Rules, Policies, Audit, Logging)
 • Apache Ranger HA Configuration
 • Ranger KMS and Encryption
 • Security Tools to Use
 • Enabling SSL/TLS on Most Components
 • Java Truststore and KeyStore Configuration (Generation, Storing, etc)
 • Audit & Logging (Debugging applications, What and Where to look for logs)
 • Knox Installation and Configuration

 Data Compression
 • Cache Usage/Operation, File Formats and Compression
 • Compression Benefits, Ration, Pros & Cons
 • Serde Library (XML, JAVA)
 • Compression Formats (Record, Block, Split)
 • Compression Algorithms and Compression Configuration

 Apache Hive
 • Structuring Unstructured Data
 • Hive Architecture and Hive Queries Explained
 • Hive Command-Line (Beeline vs HiveCLI)
 • Hiveserver2 and WebHCat HA Architecture
 • Install and Configure Hive HA
 • Batch vs Interactive Processing
 • Hive Performance Tuning
 • Interactive Queries Optimization
 • Multiple Hiveserver2 Instances and Queue Approaches
 • Tez Idle and Held Container

 Apache Spark
 • Spark Architecture
 • Spark Planning and Deployment
 • Spark Configuration (Properties,  Performance Optimization, Security)
 • Spark Command-Line (Spark-Submit)
 • Running Jobs and Performance Comparison with Other Components

 Apache Slider
 • With And Without Slider
 • Slider Components and Logical View
 • Deploy, Launch and Monitor Slider

 Apache Oozie
 • Intro to Oozie, Workflow, Coordinator, Bundle and Benefits
 • Oozie Architecture
 • Oozie Installation and Configuration 
 • Deploy Oozie Workflow
 • Oozie Command-Line and UI
 • Apache Oozie HA Architecture, Components and Benefits
 • Apache Oozie HA Installation and Configuration

 Apache Falcon
 • Introduction to Falcon
 • Data Lifecycle and Data Pipeline
 • Data lifecycle and Data Pipeline Development and Management
 • Falcon Architecture, Installation and Configuration
 • Falcon UI