საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
|
|
|
JEX
|
JEX
JEX - Junos Enterprise Switching

JEX კურსი წარმოადგენს Juniper–ის კომუტატორების (switches) გამოყენების და კონფიგურაციის შემსწავლელ კურსს და ამავდროულად არის Juniper–ის სერტიფიცირების მეორე დონის, JNCIS-ENT გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის მეორე ნაწილი (პირველ ნაწილს წარმოადგენს JIR კურსი).

მოცემული კურსი საინტერესოა იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც სურთ გაღრმავებული ცოდნის და პრაქტიკული გამოცდილების მიღება Juniper-ის კომუტატორების გამოყენებაში.

JEX კურსით დაინტერესებულ სტუდენტებს უნდა გააჩნდეთ ბაზური ცოდნა კომპიუტერული ქსელების სფეროში და უნდა ჰქონდეთ გავლილი Juniper–ის ქსელური აკადემიის  IJOS და JRE კურსები.


  
კურსში განხილული საკითხებიკურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
 
  კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
 JEX კურსზე რეგისტრაცია