საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
რეგისტრაცია - CCNA Security
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
ტელეფონი *
მობილური *
ელ. ფოსტა *
მისამართი *
ხართ თუ არა სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე? *
კი
მიუთითეთ სასწავლებლის დასახელება
არა
ამჟამად მუშაობთ? *
კი
მიუთითეთ ორგანიზაცია
არა
გაქვთ თუ არა კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობის გამოცდილება? *
კი
მიუთითეთ პერიოდი
არა
გაქვთ თუ არა გავლილი CCNA კურსი? *
კი
არა
ქართული ენის ცოდნის დონე? *
ინგლისური ენის ცოდნის დონე *