CCNP

Cisco–ს ქსელური აკადემია გთავაზობთ CCNP (Cisco Certified Network Professional) კურსს, რომელიც წარმოადგენს Cisco–ს სერტიფიცირების მე–3 დონის კურსს და განკუთვნილია ყველა იმ სტუდენტისთვის, რომელიც დაინტერესებულია კორპორატიული ქსელების მართვის უნარჩვევების გაღრმავებაში და ამ სფეროში კარიერულ ზრდაში. აღნიშნული კურსი ეხმარება სტუდენტებს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროში მოიპოვონ პროფესიონალური ცოდნა და შესაბამისი სტატუსი. ეს კურსი ასევე განკუთვნილია ყველა იმ პიროვნებისთვის, ვინც გეგმავს Cisco–ს საერთაშორისო CCNP სერტიფიკატის მოპოვებას.


CCNP კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ლექციებს, ასევე პრაქტიკულ ლაბორატორიულ სამუშაოებს, რომელთა საშუალებითაც სტუდენტი შეიძენს გაღრმავებულ ცოდნას და უნარჩვევებს ქსელის მარშრუტიზაციის, ჩართვა–ინსტალაციის, ქსელის შემდგომი მართვის და პრობლემების აღმოფხვრის საკითხებში.


CCNP კურსი წარმოადგენს CCNA კურსის შემდგომ ეტაპს, რომელიც მომზადებულია ყველა იმ მოთხოვნების გათვალისწინებით, რომლებიც ასოცირებულია თანამედროვე კორპორატიულ ქსელებში პროფესიონალური დონის სამუშაო პოზიციებთან. ასეთ პოზიციას განეკუთვნება ქსელის ინჟინერი, ქსელის ადმინისტრატორი, სისტემური ინჟინერი და ქსელის კონსულტანტი.


CCNP კურსი შედგება სამი ნაწილისგან (მოდულისგან):

   
  • CCNP Route - Implementing IP Routing 
  • CCNP Switch - Implementing IP Switching 
  • CCNP Tshoot - Maintaining and Troubleshooting IP Networks


აღნიშნული მოდულებიდან პირველი ორი არის დამოუიკიდებელი კურსები და მათ გასავლელად არანაირი წინაპირობა არ არსებობს. რაც შეეხება მე–3 მოდულს, მისი გავლისთვის აუცილებელია, რომ სტუდენტს ქონდეს გავლილი ორივე ROUTE და SWITCH მოდულები. CCNP კურსზე რეგისტრაციისთვის არ არის აუცილებელი სტუდენტს ქონდეს აღებული CCNA სერტიფიკატი, მაგრამ აუცილებელია, რომ მას ჰქონდეს კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება.

კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
CCNP კურსის თითოეული მოდულის ხანგრძლივობაა 2,5–3 თვე.

ლექციები ტარდება კვირაში 2–ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 2–2,5 საათი.

ლექციების დაწყების დრო – 10:00 საათი

ლექციები ტარდება ქართულ ენაზე. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე. სასწავლო მასალის გარკვეული კომპონენტები (ლაბორატორიული სამუშაოები, ტესტები) ხელმისაწვდომია სტუდენტისთვის Cisco–ს აკადემიის სასწავლო პორტალიდან, რომელშიც სტუდენტები რეგისტრირდებიან სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის შემდეგ. სასწავლო სახელმძღვანელოების შეძენა კი შესაძლებელია CiscoPress ვებ–გვერდიდან, როგორც ელქტრონული ასევე ნაბეჭდი სახით.

კურსის განმავლობაში სტუდენტები აბარებენ CCNP კურსის შუალედურ ტესტებს და ასევე თითოეული მოდულის ბოლოს ფინალურ ტესტებს. თოთოეული მოდულის შუალედური და ფინალური ტესტების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში სტუდენტი მიიღებს Cisco–ს ქსელური აკადემიის CCNP კურსის შესაბამისი მოდულის დასრულების შესახებ დამადასტურებელ სერტიფიკატს. სურვილის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია ჩააბაროს CCNP სერტიფიცირების შესაბამისი გამოცდები (CCNP Route, CCNP Switch, CCNP Tshoot) და მიიღოს CCNP ინდუსტრიული სერტიფიკატი. ასოციაცია "გრენა"–ს ბაზაზე ფუნქციონირებს Pearson VUE საერთაშორისო საგამოცდო ცენტრი, რომლის მეშვეობითაც ხდება CCNP  გამოცდის ჩაბარება.
კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
CCNP კურსის თითოეული მოდულის ღირებულება – 700 ლარი

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში.

თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, მას შეუწყდება Cisco–ს ქსელურ აკადემიაში სწავლის გაგრძელების უფლება.
კურსში განხილული საკითხები
CCNP Route - Implementing IP Routing მოდული

CCNP Route მოდული ასწავლის სტუდენტებს მარშრუტიზაციის სერვისების განხორციელებას, მონიტორინგს და მართვას თანამედროვე კორპორატიულ ქსელებში. სტუდენტები შეისწავლიან როგორ უნდა დაგეგმონ, დააკონფიგურირონ და გადაამოწმონ თანამედროვე მარშრუტიზაცია კომპლექსურ ლოკალურ და ფართო ქსელებში მარშრუტიზაციის პროტოკოლების გამოყენებით როგორც IPv4, ასევე IPv6 გარემოში. აღნიშნული კურსი ასევე მოიცავს თანამედროვე გადაწყვეტილებებს მოშორებული ოფისებისა, მობილური თანამშრომლების მხარდასაჭერად და მათ ქსელში ჩასართავად უსაფრთხოების სტანდარტების გამოყენებით (მაგ. VPN). კომპლექსური და მრავალფეროვანი ლაბორატორიული სამუშაოების საშუალებით სტუდენტები შეიძენენ გაღრმავებულ ცოდნას და უნარჩვევებს მარშრუტიზაციის საკითხებში.

კურსი მასალ მოიცავს ისეთ პროტოკოლებს, როგორიცაა: EIGRP, OSPF, IP SLA, BGP, IPsec, GRE, IPv6, OSPFv3 და მარშრუტიზაციაში არსებულ სხვადასხვა ტექნოლოგიებს (Policy-Based Routing (PBR) და Redistribution).

ამ კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეეძლება CCNP Route (642-902) გამოცდის ჩაბარება, რომელიც წარმოადგენს CCNP (Cisco Certified Network Professional) სერტიფიკატის მოპოვებისთვის ერთერთ აუცილებელ გამოცდას.

CCNP Switch - Implementing IP Switching მოდული

CCNP Switch მოდული სტუდენტებს შეასწავლის როგორ უნდა უზრუნველყონ თანამედროვე მრავალფეროვანი კორპორატიული ქსელის დაგეგმვა, მონიტორინგი და მართვა. აღნიშნული კურსი ასევე მოიცავს VLAN, WLAN, Voice და Video უსაფრთხო ინტეგრაციას ლოკალურ ქსელში. კომპლექსური და მრავალფეროვანი ლაბორატორიული სამუშაოების საშუალებით სტუდენტები შეიძენენ გაღრმავებულ ცოდნას და უნარჩვევებს Switching–ის საკითხებში.

მოცემულ კურსში განხილულია ისეთი პროტოკოლები, როგორიცაა STP, HSRP, VRRP, GLBP. ასევე ახსნილია ლოკალურ ქსელში სხვადასხვა უსაფრთხოების ტექნოლოგიების კონფიგურაცია (Private VLAN, RACL, VLAN Access Maps). კომპიუტერული ქსელის ინჟინერს და ადმინისტრატორს კარგად უნდა ესმოდეს ქსელის მონიტორინგის სხვადასხვა ინსტრუმენტები, როგორიცაა SNMP, NTP და AAA პროტოკოლები, რომლებიც ასევე განხილულია მოცემულ კურსში.

ამ კურსის გავლა საინტერესო იქნება იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც სურთ CCNP Switch (642-813) გამოცდის ჩაბარება, რომელიც ასევე წარმოადგენს CCNP სერტიფიცირების აუცილებელ ნაწილს.

CCNP Tshoot - Maintaining and Troubleshooting IP Networks მოდული

CCNP Tshoot კურსის გავლისას სტუდენტები შეიძენენ ისეთ უნარ–ჩვევებს, რომელიც დაეხმარება მათ თანამედროვე კომპიუტერული ქსელების მართვასა და მონიტორინგში. აღნიშნული მოდული მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ქსელის რეგულარული მართვის დაგეგმვა და უზრუნველყოფა, ქსელში არსებული პრობლემების აღმოჩენა და მათი აღმოფხვრა ტექნოლოგიური მიდგომებისა და საუკეთესო მაგალითების მეშვეობით, რომლებიც დაფუძნებულია სისტემატიურ და პრაქტიკულად აპრობირებულ მიდგომებზე. ორივე CCNP Route და CCNP Switch მოდულების გავლა აუცილებელი წინაპირობაა CCNP Tshoot მოდულის გასავლელად.
კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
CCNP კურსი შედგება 3 დამოუკიდებელი მოდულისგან, რომელთაგან პირველი ორი მოდულის გასავლელად არ არის აუცილებელი, რომ სტუდენტს შესწავლილი ქონდეს Cisco–ს აკადემიის ან რომელიმე სხვა კურსი, მაგრამ აუცილებელია კომპიუტერულ ქსელებთან მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება. რეკომენდირებულია CCNA კურსის გავლა და შესაბამისი სერტიფიკატის მიღება (თუმცა ეს არ არის სავალდებული). გარდა ამისა აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნა, რადგან სასწავლო მასალა, ლაბორატორიული სამუშაოები და ტესტები მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა წარმოდგენილი.

თითოეული მოდული შედგება როგორც თეორიული ლექციების კურსისგან, ასევე პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოებისგან, რომლებიც შეადგენენ მთლიანი მოდულის 50%-ს. ლაბორატორიული სამუშაოები სრულდება რეალური აპარატურის გამოყენებით. აუცილებელი პრაქტიკული უნარჩვევების შესაძენად სტუდენტები ინსტრუქტორის დახმარებით თავად აგებენ ამათუიმ ლაბორატორიული სამუშაოსთვის საჭირო ტოპოლოგიებს და ახდენენ აპარატურის კონფიგურაციას.

აკადემია უზრუნველყოფს გარკვეული სასწავლო მასალების (ლაბორატორიული სამუშაოების, on-line ტესტების) მიწოდებას ელექტრონულ ფორმატში, მაგრამ თითოეული მოდულისთვის Ciscopress–ის მიერ გამოცემული ოფიციალური სასწავლო წიგნების მიწოდებას Cisco–ს აკადემია არ უზრუნველყოფს. აღნიშნული წიგნები სტუდენტებმა თავად უნდა შეიძინოს.
CCNP კურსის მოდულებზე რეგისტრაციის წესები
CCNP კურსის სასურველ მოდულზე მოსახვედრად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ამ მოდულზე ელექტრონული რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ფორმის შევსების და წარდგენის შემდეგ, მსურველი ავტომატურად ხდება Cisco–ს აკადემიის CCNP კურსის აბიტურიენტი, რის შესახებაც მას ეგზავნება ავტომატური დამადასტურებელი ელექტრონული წერილი სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ–ფოსტის მისამართზე.

იმისათვის, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს CCNP სასწავლო კურსის მოდულზე, მან უნდა ჩააბაროს ტესტირება. აღნიშნული ტესტირება მოიცავს იმ საკითხებს, რომელთა ცოდნა აუცილებელია CCNP კურსის შესაბამის მოდულზე სასწავლებლად. აღნიშნული ტესტირება ტარდება ჩვენს აკადემიაში, აბიტურიენტების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ. ტესტირების ზუსტ თარიღს და დროს აბიტურიენტებს პირადად შეატყობინებენ ელექტრონული წერილის და ტელეფონის მეშვეობით.

ტესტი უფასოა და მისი გავლა სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის, ვისაც სურვილი აქვს ჩაირიცხოს სასწავლო კურსზე, რადგან ამ ტესტით ხდება კომპიუტერულ ქსელებში მათი ცოდნის დონის და გამოცდილების შემოწმება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ–ფოსტის მისამართზე.
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი