IJOS
IJOS - Introduction to the Junos Operating System

IJOS კურსი წარმოადგენს Juniper–ის ქსელური აკადემიის საწყის სასწავლო კურსს, რომელიც სტუდენტებს შეასწავლის Junos ოპერაციული სისტემის საფუძვლებს. აღნიშნული ოპერაციული სისტემა წარმოადგენს უნიფიცირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელზეც დაფუძნებულია Juniper–ის ყველა მოწყობილობა.

IJOS კურსი საინტერესოა მათთვის, ვისაც სურვილი აქვთ გარდა სხვა მწარმოებლის მოწყობილობებთან მუშაობის ცოდნისა, ასევე გააჩნდეთ Juniper–ის მოწყობილობების დაკონფიგურირების გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება. ეს კურსი წარმოადგენს Juniper–ის საერთაშორისო სასერტიფიკატო JNCIA-Junos გამოცდისთვის მომზადების პირველ ეტაპს.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ Juniper–ის აკადემიის კურსები შემუშავებულია სპეციალიზირებული სახით და განკუთვნილია კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრატორებისთვის და ინჟინრებისთვის. ამიტომ კურსის გასავლელად აუცილებელი პირობაა სტუდენტს გააჩნდეს კომპიუტერული ქსელების სფეროში გარკვეული ცოდნა და გამოცდილება.
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 4 კვირა.

ლექციები ტარდება კვირაში 3–ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 2–2,5 საათი.

ლექციების დაწყების დრო – 14:00 საათი


ლექციები ტარდება ქართულ ენაზე. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე ელექტრონულ ფორმაში.

კურსის ბოლოს სტუდენტები აბარებენ შემაჯამებელ ტესტს, რომლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ისინი  მიიღებენ Juniper–ის ქსელური აკადემიის IJOS კურსის დასრულების შესახებ დამადასტურებელ სერტიფიკატს.
კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
IJOS კურსის ღირებულება –  450 ლარი

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, მას შეუწყდება Juniper–ის ქსელურ აკადემიაში სწავლის გაგრძელების უფლება.
კურსში განხილული საკითხები
IJOS კურსი მოიცავს Juniper–ის სხვადასხვა ქსელური მოწყობილობების (მარშრუტიზატორების, კომუტატორების) სახეობების და Junos ოპერაციული სისტემის არქიტექტურული კომპონენტების მიმოხილვას. სტუდენტები შეისწავლიან Juniper–ის მოწყობილობებზე მომხმარებლის სხვადასხვა ინტერფეისების მუშაობის პრინციპებს. თუმცა კურსის დიდი ნაწილი დაფუძნებულია ბრძანებათა–სტრიქონის ინტერფეისში (CLI) მუშაობის საკითხებზე. გარდა ამისა, კურსის განმავლობაში სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ როგორც თეორიულად, ასევე პრაქტიკულად შეისწავლონ Juniper–ის მოწყობილობებზე:

  •  საწყისი კონფიგურაცია
  •  ინტერფეისების კონფიგურაცია
  •  დამატებითი სერვისების ჩართვა
  •  მონიტორინგის ინსტრუმენტების გამოყენება
კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
სასწავლო კურსში გამოყენებულია Juniper–ის ქსელური აკადემიის მიერ შემუშავებული ოფიციალური სასწავლო მასალა, რომელიც წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. მისი განახლება ხდება პერიოდულად, რათა მასში ასახული იყოს Junos ოპერაციულ სისტემაში შეტანილი ცვლილებები და ის საკითხები, რომლებიც შედის JNCIA-Junos სასერტიფიკატო გამოცდაში.

სასწავლო კურსის ლექციების 50% შედგება პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაოებისგან, რომელთა მსვლელობისას სტუდენტებს ეძლევათ Juniper–ის მოწყობილობებთან მუშაობის საუკეთესო შესაძლებლობა. ეს დაეხმარება მათ თეორიული საკითხების უკეთ აღქმასა და გააზრებაში.
IJOS კურსზე რეგისტრაციის წესები
IJOS კურსზე მოსახვედრად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ფორმის შევსების და წარდგენის შემდეგ, მსურველი  ხდება Juniper–ის აკადემიის IJOS კურსის აბიტურიენტი, რის შესახებაც მას ეგზავნება ავტომატური დამადასტურებელი ელექტრონული წერილი სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ–ფოსტის მისამართზე.

იმისათვის, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს IJOS სასწავლო კურსზე, მან უნდა ჩააბაროს მისაღები გამოცდა, რომელიც შეამოწმებს აბირუტიენტის ცოდნას და გამოცდილებას კომპიუტერული ქსელების სფეროში. გამოცდა წარმოდგენილი იქნება ინგლისურ ენაზე. აღნიშნული ტესტირება ტარდება ჩვენს აკადემიაში, აბიტურიენტების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ. ტესტირების ზუსტ თარიღს და დროს აბიტურიენტებს პირადად შეატყობინებენ ელექტრონული წერილის და ტელეფონის მეშვეობით.

აღნიშნული გამოცდა უფასოა და მისი გავლა სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის, ვისაც სურვილი აქვს ჩაირიცხოს სასწავლო კურსზე. აუცილებელია, რომ აბიტურიენტმა იცოდეს ინგლისური ენა საკმაოდ მაღალ დონეზე, რადგან სასწავლო მასალა წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ–ფოსტის მისამართზე.
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი