LPIC-1
LPIC-1 გათვლილია Linux-ის დამწყები ადმინისტრატორებისათვის. ამ კურსის გასავლელად არ მოგეთხოვებათ Linux-ის წინასწარი ცოდნა. სტუდენტი შეიძენს Linux ოპერაციულ სისტემასთან მუშაობის საბაზისო ცოდნას და უნარჩვევებს.

მიღებული ცოდნით შეძლებთ LPIC-1-ის ორივე (LPIC 101 და LPIC 102) გამოცდის ჩაბარებას და შესაბამისი სერტიფიკატის მიღებას.

კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 3,5 თვე.

ლექციები ტარდება კვირაში 3–ჯერ (ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს). ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი.

ლექციების დაწყების დრო – 17:00 საათი.

ლექციები ტარდება ქართულ ენაზე, სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე ელექტრონულ ფორმაში.

კურსის ბოლოს სტუდენტები იღებენ LPI-ს აკადემიის LPIC-1 კურსის დასრულების შესახებ დამადასტურებელ სერტიფიკატს.
კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
LPIC-1 კურსის ღირებულება –  1000 ლარი

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს შეუძლიათ ისარგებლონ 20%–იანი ფასდაკლებით, თუ ისინი სწავლის დაწყებისთანავე წარმოადგენენ შესაბამის დამადასტურებელ საბუთს სასწავლო დაწესებულებიდან.

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 12 საბანკო დღის განმავლობაში.

თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, მას შეუწყდება LPI–ს აკადემიაში სწავლის გაგრძელების უფლება.
კურსში განხილული საკითხები

LPIC-1 Exam 101:


System Architecture

    Determine and configure hardware settings

    Boot the system

    Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system


Linux Installation and Package Management

    Design hard disk layout

    Install a boot manager

    Manage shared libraries

    Use Debian package management

    Use RPM and YUM package management

    Linux as a virtualization guest


GNU and Unix Commands

    Work on the command line

    Process text streams using filters

    Perform basic file management

    Use streams, pipes and redirects

    Create, monitor and kill processes

    Modify process execution priorities

    Search text files using regular expressions

    Basic file editing


Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

    Create partitions and filesystems

    Maintain the integrity of filesystems

    Control mounting and unmounting of filesystems

    Manage file permissions and ownership

    Create and change hard and symbolic links

    Find system files and place files in the correct locationLPIC-1 Exam 102:


Shells and Shell Scripting

    Customize and use the shell environment

    Customize or write simple scripts


User Interfaces and Desktops

    Install and configure X11

    Graphical Desktops

    Accessibility


Administrative Tasks

    Manage user and group accounts and related system files

    Automate system administration tasks by scheduling jobs

    Localisation and internationalisation


Essential System Services

    Maintain system time

    System logging

    Mail Transfer Agent (MTA) basics

    Manage printers and printing


Networking Fundamentals

    Fundamentals of internet protocols

    Persistent network configuration

    Basic network troubleshooting

    Configure client side DNS


Security

    Perform security administration tasks

    Setup host security

    Securing data with encryption

კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
LPIC-1 კურსის ინსტრუქტორი და მის მიერ გამოყენებული მასალა არის LPI-ს მიერ სერტიფიცირებული. თეორიული მასალა და ყველა ტესტი/გამოცდა წარმოდგენილია ელექტრონულ ფორმატში მხოლოდ ინგლისურ ენაზე, ამიტომ ინგლისური ენის ცოდნა აუცილებელი პირობაა სწავლის დაწყებისთვის.

სწავლის პროცესის ძირითად ნაწილს შეადგენს დემონსტრაცია და პრაქტიკული სამუშაოები. სტუდენტები სწავლობენ რეალური დავალებების პრაქტიკული განხორციელებით და იღებენ გამოცდილებას, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია სისტემური ადმინისტრირების დასაუფლებლად.
LPIC-1 კურსზე რეგისტრაციის წესები
LPIC-1 კურსზე მოსახვედრად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ფორმის შევსების და წარდგენის შემდეგ, მსურველი ხდება LPI–ს აკადემიის LPIC-1 კურსის აბიტურიენტი, რის შესახებაც მას ეგზავნება ავტომატური დამადასტურებელი ელექტრონული წერილი სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ–ფოსტის მისამართზე.

იმისათვის, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს LPIC-1 სასწავლო კურსზე, მან უნდა ჩააბაროს IQ და ინგლისურ ენაში ტესტირება. აღნიშნული ტესტირება ტარდება ჩვენს აკადემიაში, აბიტურიენტების რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ. ტესტირების ზუსტ თარიღს და დროს აბიტურიენტებს პირადად შეატყობინებენ ელექტრონული წერილის და ტელეფონის მეშვეობით.

ინგლისური ტესტი უფასოა და მისი გავლა სავალდებულოა ყველა აბიტურიენტისთვის, ვისაც სურვილი აქვს ჩაირიცხოს სასწავლო კურსზე, რადგან ამ ტესტით ხდება ინგლისური ენის მათი ცოდნის დონის შემოწმება. იმის გამო, რომ სასწავლო მასალა წარმოდგენილია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე, ინგლისურის ცოდნა აუცილებელია საკმაოდ მაღალ დონეზე.


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ–ფოსტის მისამართზე.
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი