OCA
OCA (Oracle Certified Associate) კურსი მოიცავს ფუნდამენტალურ მასალას ორაკლის ბაზის სრულყოფილი ადმინისტრირებისათვის. კურსის გასავლელად არ გჭირდებათ რაიმე სახის წინასწარი მომზადება, რადგან იგი გათვლილია დამწყებთათვის, მაგრამ სასურველია სტუდენტს ჰქონდეს Oracle Database 12c: SQL Fundamentals 1Z0-061, Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I 1Z0-051 ან Oracle Database SQL Expert 1Z0-047გამოცდების შესაბამისი ცოდნა.

ამ კურსის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნით კი შეძლებთ ჩააბაროთ OCA(Oracle Certified Associate)-ის გამოცდა. რომელიც დაგეხმარებათ კარიერულ წინსვლაში.
კურსის ხანგრძლივობა და სასწავლო პროცესი
სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა 2 თვე.

ლექციები ტარდება კვირაში 2-ჯერ (სტუდენტებთან შეთანხმებით) ლექციის ხანგრძლივობა 2 საათი.

ჩატარდება საშუალედო და საბოლოო გამოცდები, რათა შემოწმდეს რამდენად კარგად აითვისა სტუდენტმა ახსნილი მასალა.

ლექციები ტარდება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, სტუდენტების სურვილის შესაბამისად. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

კურსის დასასრულს სტუდენტები მიიღებენ კურსის დასრულების დამადასტურებელ სერთიფიკატს.
კურსის ღირებულება და გადახდის პირობები
კურსის ღირებულება შეადგენს - 600 ლარს.

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სწავლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში

თუ სტუდენტი დროულად არ გადაიხდის სწავლის საფასურს, მას შეუწყდება Oracle–ს აკადემიაში სწავლის გაგრძელების უფლება.
კურსში განხილული საკითხები
1. ბაზის  ინსტალაცია, როგორც ფაილურ ასევე ASM (Automatic Storage Management) სისტემებზე (Windows და Linux ოპერაციულ სისტემებზე);
2. ორაკლის ბაზის არქიტექტურის და მასთან დაკავშირებული კომპონენტების განხილვა,მათი  მუშაობის პრინციპის განსაზღვრა;
3. ბაზის სისტემურ ცხილებთან მუშაობა,ინიციალიზაციის პარამეტრების მართვა,ეგზემპლიარის ბაზასთან მიმართვის რეჟიმების დიფერენციაცია;
4. ბაზის ფიზიკური ფაილების ასევე სქემა ობიექტების შექმნა და მათი მუშაობის პრინციპების განხილვა;
5. ბაზაში მომხმარებლების შექმნა და მართვა,აუდიტი;
6. Undo management -ის მართვა,Flashback -ტექნოლიგიის გამოყენება;
7. ბაზის ტუნინგი, წარმადობის გაზრდა(AWR,ADDM,ASM,);
8. ბაზის რეზერვი და აღდგენის მეთოდები RMAN-ის გამოყენებით.;
9. ბაზის კლონირება( Database Duplication);
10. ბაზის ექსპორტი/იმპორტი expdp/impdp -ის გამოყენებით;
11. Database Troubleshooting;
12. ვერსიის განახლება;

კურსი ეფუძნება თეორიას და პრაქტიკულ მეცადინეობას;
კურსში გამოყენებული სასწავლო მასალა და დამატებითი კომპონენტები
კურსის მასალა არის ინგლისურ ენოვანი, ელექტრონული სახით.
კურსი წარიმართება ქართულ ენაზე. შესაძლებელია ინგლისურ ენაზეც.

კურსის საფუძვლიანად გასააზრებლად საჭიროა ინგლისური ენის და SQL ფუნდამენტალების ცოდნა.
OCA კურსზე რეგისტრაციის წესები
კურსზე მოსახვედრად სტუდენტმა უნდა გაიაროს ელექტრონული რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ფორმის შევსების და წარდგენის შემდეგ, მსურველი ხდება Oracle–ს აკადემიის OCA კურსის აბიტურიენტი, რის შესახებაც მას ეგზავნება ავტომატური დამადასტურებელი ელექტრონული წერილი სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ ელ–ფოსტის მისამართზე.

იმისათვის
, რომ აბიტურიენტი ჩაირიცხოს OCA სასწავლო კურსზე,მან უნდა იცოდეს SQL და PL/SQL საწყის დონეზე მაინც, როგორიცაა :Select, insert, update, delete, join, პროცედურის და ფუნქციის შექმნა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან ელ–ფოსტის მისამართზე.
Cisco-ს ქსელური აკადემია
LPI-ს აკადემია
მონაცემთა ბაზების კურსები
Hadoop (Big Data) სისტემური ადმინისტრირება
დისტანციური სწავლების ცენტრი
Pearson Vue საგამოცდო ცენტრი