რეგისტრაცია - LPIC-2
სახელი *
გვარი *
დაბადების თარიღი *
ტელეფონი *
მობილური *
ელ. ფოსტა *
მისამართი *
ხართ თუ არა სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე? *
კი
მიუთითეთ სასწავლებლის დასახელება
არა
ამჟამად მუშაობთ? *
კი
მიუთითეთ ორგანიზაცია
არა
გაქვთ თუ არა გავლილი რომელიმე კურსი IT სფეროში? (მაგ. Microsoft, CompTIA) *
კი
მიუთითეთ კურსის დასახელება
არა
გაგაჩნიათ თუ არა რომელიმე IT სერტიფიკატი? (მაგ. Microsoft, CompTIA) *
კი
მიუთითეთ რომელი
არა
გაქვთ თუ არა ლინუქსის სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება? *
კი
მიუთითეთ პერიოდი
არა
ქართული ენის ცოდნის დონე? *
ინგლისური ენის ცოდნის დონე *